Studijní povinnosti před nástupem a v průběhu odborné praxe - CNP

Praxe podle odborného zaměření studenta/ky

Nezbytnou součástí výuky (studijního plánu) je povinná odborná praxe studenta/ky, jejíž zaměření si může student/ka zvolit podle svého zájmu a předpokládaného profesního uplatnění. Cílem odborné praxe je seznámení studenta/ku s pracovištěm, které je zaměřeno na řešení problematiky krizového řízení, ochrany obyvatelstva a bezpečnosti. V průběhu praxe se student/ka pod vedením zkušeného školitele (mentora) seznámí s chodem daného pracoviště, potřebnou administrativou, způsobem vedení evidence, systémem plánování a s úkoly jednotlivých laboratoří či oddělení (podle typu pracoviště, na kterém praxe probíhá).

Praxe probíhá na smluvních pracovištích fakulty, nebo na studentem/kou vybraném pracovišti.  Praxi může student/ka vykonat:

 • na úřadech státní správy a samosprávy (obsahem je příprava plánů, jejich zabezpečení, realizace a kontrolní činnost),
 • u základních a ostatních složek integrovaného záchranného systému,
 • na Státním ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.,
 • v Institutu ochrany obyvatelstva MV-GŘ HZS ČR, nebo v dalších podobných výzkumných a vzdělávacích zařízeních,
 • u HZS ČR v rámci programu uznávání odborné způsobilosti, jako součást povinného vstupního vzdělávání nezbytného pro službu u HZS ČR,
 • u soukromých, či neziskových subjektů, které mají úkoly v oblasti krizového řízení, havarijního a krizového plánování, ochrany obyvatelstva a bezpečnosti.

Na základě smlouvy mezi MV-GŘ HZS ČR a ČVUT FBMI o uznávání odborné způsobilosti pro studenty navazujícího magisterského studijního programu Civilní nouzové plánování (v souladu s pomůckou MV-139403-11/PO-PVP-2016 „Podmínky pro uznávání odborné způsobilosti na úseku požární ochrany, ochrany obyvatelstva, krizového řízení a civilního nouzového plánování“), bude studentům umožněno provedení řízené odborné praxe v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení s využitím kapacit a zařízení HZS ČR.

Kombinovaná forma studia prokazuje praxi potvrzením o aktuálním zaměstnání u organizace krizového řízení, státní správy, složek IZS, bezpečnosti, zdravotnictví, či dalších organizací s přesahem do výše uvedených oblastí.

Způsob hodnocení odborné praxe:

Zápočet (5 kreditů) bude udělen garantem odborné praxe na základě doloženého hodnocení od poskytovatele odborné praxe (organizace), zprávy od studenta a kontrolní činnosti garanta.

Délka odborné praxe:

1. ročník – 5 týdnů (celkem 200 hod.), předměty:

 • F7PMCPOZ    Praxe podle odborného zaměření studenta (prezenční studium)
 • F7KMCPOZ    Praxe podle odborného zaměření studenta (kombinované studium)

Odborné praxe probíhají dle Časového plánu akademického roku, přičemž individuální praxe musí být splněny do termínu, který je uveden v časovém plánu příslušného akademického roku.

Účel odborné praxe:

Seznámit se s organizační strukturou, působností a úkoly dané organizace krizového řízení. Prostudovat základní dokumenty krizového řízení a bezpečnosti dané organizace, její strukturu, úkoly a pravomoci směrem ke krizovému řízení a ochraně obyvatelstva, zejména:

 1. funkční povinnosti vybraných pracovníků, nejsložitější plněné úkoly,
 2. metodiku krizového či havarijního plánování, skladba a účel plánů,
 3. vazby na další prvky a orgány krizového řízení,
 4. analýzu konkrétních krizových situací (cvičení), rozbor a poučení z nich,
 5. problémy, další možný rozvoj organizace v oblasti krizového řízení,
 6. prakticky procvičit postupy a činnosti dané organizace v oblasti krizového řízení či ochrany obyvatelstva,
 7. zvláštní zařízení či objekty krizového řízení a ochrany obyvatelstva (operační a informační střediska, sklady, úkryty apod.),
 8. u výzkumných institucí poznat procesy, technologie a metody zvyšující efektivitu ochrany obyvatelstva, krizového řízení a bezpečnosti,
 9. shromáždit podklady pro využití výsledků praxe v dalším studiu, podklady o úkolech, struktuře a perspektivách rozvoje organizace, u které jste prováděli praxi,
 10. shromáždit podklady pro možné použití v rámci diplomové práce (i jako možné téma zadané externí organizací).
Garant odborné praxe

Garant: Ing. Jiří Halaška, Ph.D.
Pracoviště: Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Organizačně-metodické pokyny:
 • Pro odbornou praxi mají studenti možnost vybrat si profesní organizaci v místě svého bydliště.
 • Praxi je možné rozdělit mezi více organizací, vždy však nejméně na 1 týden.
 • Místo výkonu odborné praxe musí být nejprve schváleno garantem praxí. Následně je s poskytovatelem odborné praxe uzavřena tzv. jednorázová smlouva o zabezpečení odborné praxe studenta/ky, která je uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník nebo je využita smlouva poskytnutá příslušným poskytovatelem, která je zkontrolována právním oddělením ČVUT.
 • Na závěr odborné praxe musí student/ka sepsat podrobnou zprávu o odborné praxi, viz vzor. Zprávu poslat elektronicky garantovi po absolvování odborné praxe. Uvedené se netýká studentů v kombinované formě studia.
 • Požádat poskytovatele odborné praxe (organizaci), u kterého praxe proběhla, o zpracování stručného hodnocení kladů a záporů praxe, výčtu nejsložitějších řešených úkolů. Hodnocení odevzdat garantovi vytištěné do 14 dní po ukončení odborné praxe, viz vzor. Bez odevzdání řádně vyplněného hodnocení a zprávy o odborné praxi nemůže být udělen zápočet za předmět „Praxe podle odborného zaměření studenta“. Uvedené se netýká studentů v kombinované formě studia.
 • Kombinovaná forma studia prokazuje praxi potvrzením o aktuálním zaměstnání u organizace krizového řízení, státní správy, složek IZS, bezpečnosti, zdravotnictví, či dalších organizací s přesahem do výše uvedených oblastí. Potvrzení je nutné odevzdat garantovi odborné praxe do termínu, který je uveden v časovém plánu příslušného akademického roku (praxe pro 1. ročník CNP).
 • V případě, že se student/ka nemůže ze závažného důvodu dostavit na odbornou praxi, je jeho/její povinností neprodleně informovat garanta odborné praxe a dohlížející osobu (mentora). Pokud není absence studenta/ky na odborné praxi řádně omluvena (v případě nemoci je nutné doložit lékařskou zprávu garantovi odborné praxe), nemusí být garantem odborné praxe povelena náhrada praxe a při nesplnění požadovaného počtu hodin nebude studentovi/ce udělen zápočet. Termíny náhrady praxí určí garant odborné praxe. Náhrada praxe je možná po uzavření nové smlouvy na odbornou praxi. Termín i smlouvu schvaluje dohlížející osoba (mentor) dané organizace a garant odborné praxe.
 • Studenti Fakulty biomedicínského inženýrství jsou pojištěni v oblasti odpovědnosti za škodu podnikatele s pojistným plněním do 5 mil. Kč.
Určená pracoviště pro odborné praxe:
 • Odborná praxe na odboru krizového řízení na úřadu státní správy nebo samosprávy či jím přímo řízenou organizaci.
 • Odborná praxe na Státním ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i., na Státním ústavu radiační ochrany, v. v. i., na Správě státních hmotných rezerv, nebo ředitelství HZS Středočeského kraje.
 • Odborná praxe na jedné ze složek integrovaného záchranného systému podle vlastního rozhodnutí.
 • Konkrétní další smluvní organizace pro odborné praxe upřesní garant praxe.
 • Pozn.: studenti  si  zajišťují praxi individuálně, dle svého zájmu a bydliště a garant schvaluje výběr pracoviště s ohledem na zaměření studijního programu.
Doporučení studentům v rámci odborné praxe:
 • Teoreticky si zopakujte problematiku pro danou praxi.
 • V předem domluvený čas se ohlaste u školitele.
 • Seznamte se s prostorami určenými pro praxi.
 • První den budete seznámeni s organizací práce, specifikami provozu, bezpečností práce. Další dny se vždy ohlaste u školitele.
 • Spolupracujte s ostatními členy týmu a odbornými pracovníky organizace.
 • Aktivně plňte stanovené tematické okruhy.
 • Snažte se získat co nejvíce technických a taktických informací nezbytných pro studium a pro zpracování Vaší diplomové práce.
 • Na konci odborné praxe zhodnoťte svou práci a stanovte si cíle na další den.
 • Učte se přebírat spoluzodpovědnost za výsledky vaší praxe, snažte se výsledky odborné praxe zdůvodnit a posílit teoretickými vědomostmi.
 • Buďte aktivním účastníkem pracovního  procesu.
 • Na konci odborné praxe si vyžádejte hodnocení a potvrzení o splnění počtu hodin.
 • Dodržujte stanovenou pracovní dobu.
 • Dodržujte zásady a principy příslušných etických kodexů, povinnou mlčenlivost.
 • Dodržujte pravidla slušného chování, etický kodex pracovníka, uvědomte si, že prezentujete nejen sebe, ale i fakultu, na které studujete.
 • Na praxi choďte včas, dodržujte pracovní dobu a dobu přestávky.
Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT

Studenti se specifickými potřebami (studenti se zrakovým postižením, studenti se sluchovým postižením, studenti s pohybovým postižením, studenti se specifickou poruchou učení, studenti s poruchou autistického spektra a studenti s jinými obtížemi) mají možnost využít služeb střediska ELSA pro podporu absolvování odborných praxí.  Služby poskytované tímto střediskem a další informace jsou k dispozici zde.

Nabídka práce

Nabídky práce jsou k dispozici zde.

 

Back to Top