Studijní povinnosti před nástupem a v průběhu odborné praxe

Odborná praxe tvoří nedílnou součást přípravy studentů na povolání. Veškerá praktická výuka je vedena v rozsahu působnosti stanovené zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

RA FZT ZZ ZL CNP

Radiologická asistence

Fyzioterapie

Zdravotnické záchranářství

Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Civilní nouzové plánování

Back to Top