Studijní povinnosti před nástupem a v průběhu odborné praxe - RA

Potvrzení o očkování (prokázání imunizace), zdravotní způsobilost

Z důvodu splnění požadavků zdravotnických zařízení, kam dochází studenti nejčastěji na odborné praxe, doloží studenti v průběhu zimního semestru 1. ročníku potvrzení (typ vakcíny, datum) o očkování proti virové hepatitidě typu B, potvrzení na prokázání imunity vůči spalničkám a potvrzení očkování proti tetanu. Studenti bakalářského studijního programu Radiologická asistence dále doloží potvrzení o zdravotní způsobilosti k práci s ionizujícím zářením (potvrzení vydáno pro potřeby povinné odborné praxe ve zdravotnických zařízeních). Formulář pro prokázání imunizace i zdravotní způsobilosti je dostupný zde. V případě, že praktický lékař studenta nepotvrdí formulář o prokázání imunizace a zdravotní způsobilosti, je zapotřebí mít od praktického lékaře potvrzené shodné požadavky, které jsou uvedeny ve formuláři školy (dostupný zde).

Požadavky na oděv a identifikaci studenta

Student má povinnost se dostavit na odbornou praxi v předepsaném pracovním oděvu:

  • bílé tričko s logem Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT – v prodeji  na sekretariátu katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva u paní Ing. Hany Kličkové (místnost K-202 v budově KASÁRNA, ul. Sportovců 2311, 272 01 Kladno). Úřední hodiny Ing. Hany Kličkové jsou k dispozici zde;
  • bílé kalhoty;
  • bílé ponožky;
  • vhodnou pracovní obuv (nutno zakoupit zdravotnickou obuv s pevnou patou – páskem);
  • vizitka (studentská průkazka ČVUT s fotografií nebo karta ISIC – International Student Identity Card). Vizitka bude vložena do plastového pouzdra, které lze zakoupit v každém papírnictví. Povinností studenta je nosit vizitku po dobu konání odborné praxe na viditelném místě (horní část hrudníku), pokud zdravotnické zařízení (např. dětské oddělení, oddělení psychiatrie) nenařídí jinak.
Osobní dozimetr

Každému studentovi studijního programu Radiologická asistence je před zahájením zimního semestru 2. ročníku přidělen osobní dozimetr, který je nepřenosný mezi studenty. Student má povinnost nosit na odborné praxe (oddělení: radiodiagnostika, nukleární medicína, radioterapie) osobní dozimetr umístěný na referenčním místě (horní levá strana hrudníku).

Deník odborné praxe (Logbook)

Student v 1. ročníku obdrží od garanta odborné praxe tzv. Deník odborné praxe, ve kterém bude potvrzeno povinného očkování, event. imunizace, které zaznamená garant na podkladě odevzdání potvrzené Žádosti o prokázání zdravotní způsobilosti.

Kontakt na garanta odborné praxe
Odborné praxe v rámci studia
Požadavky před nástupem na odbornou praxi
Odborná praxe v zahraničí

Student má možnost vykonávat odbornou praxi v zahraničí za podmínky, že bude student zahraničním pracovištěm přijat a splní podmínky odborné praxe (náplň odborné praxe v rámci daného předmětu). Pracovní stáž v zahraničí lze absolvovat v rámci programu ERASMUS+. Bližší informace jsou uvedeny zde.

Další potřebné informace pro pracovní stáže v rámci programu ERASMUS+ jsou k dispozici u paní Ing. Jany Dudkové (místnost A-801a, adresa: Jugoslávských partyzánů 1580). Na Fakultě biomedicínské inženýrství je koordinátorkou programu Erasmus+ paní Ing. Lucie Kulhánková (místnost B-431 v budově KOKOS, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno). Úřední hodnoty paní Ing. Lucie Kulhákové jsou k dispozici zde.

Povinností studenta v rámci odborných praxí

Povinnosti studenta v rámci odborných praxí jsou vymezeny v Pokynech k odborné praxi (dokument je k dispozici zde). Povinností studenta je dodržovat všechny uvedené pokyny.

Garant odborné praxe, garant programu, či jím pověřená osoba, mají právo si od studenta kdykoliv vyžádat Logbook a zkontrolovat docházku studenta na odborných praxích.

Garant odborné praxe, garant programu, či jím pověřená osoba, mají právo se osobně dostavit na některé z pracovišť, kde student praxi vykonává a zkontrolovat si přítomnost studenta na odborné praxi. V tomto případě vyplní oprávněná osoba provádějící kontrolu odborné praxe společně se studentem a dohlížející osobou formulář „Hospitační záznam – kontrola docházky studenta na odborné praxi“ (formulář je k dispozici zde).

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT

Studenti se specifickými potřebami (studenti se zrakovým postižením, studenti se sluchovým postižením, studenti s pohybovým postižením, studenti se specifickou poruchou učení, studenti s poruchou autistického spektra a studenti s jinými obtížemi) mají možnost využít služeb střediska ELSA pro podporu absolvování odborných praxí.  Služby poskytované tímto střediskem a další informace jsou k dispozici zde.

Nabídka práce

Nabídky práce jsou k dispozici zde.

Back to Top